ROZDZIAŁ 1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 

1. Przedszkole nosi nazwę: Samorządowe Przedszkole nr 102 .

 

2. Siedzibą przedszkola jest miejscowość Kraków .

 

3. Adres przedszkola: 31-978  Kraków , os. Szkolne 31 .

 

4. Pełne brzmienie nazwy przedszkola używane na pieczęciach;

 

                                 Samorządowe Przedszkole nr 102

                                 31 – 978  Kraków, os. Szkolne 31

                                 tel. 12 644-27-18

                                 NIP 6783128126  REGON 121340647

 

5. Organ prowadzący : Gmina Kraków.

 

6. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Małopolski Kurator Oświaty.

 

ROZDZIAŁ 2

 

CELE I  ZADANIA  PRZEDSZKOLA

 

§2

 

1.Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, która jest realizowana w ciągu całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.

Bezpłatne godziny nauczania i wychowania realizowane są w godzinach 7.30 do 12.30.

 

2.Celem przedszkola jest:

1)     objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju,

2)     wspomaganie  indywidualnego rozwoju dziecka,

3)     kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata,

4)     umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia świadomości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

5)     współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

6)     przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej,

7)     przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie poprzez częste obcowanie z kulturą i sztuką,

8)     udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

§3

 

3. Zadania przedszkola:

 

1)     zapewnienie dzieciom opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym

      i zdrowym środowisku,

2)     uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans,  umacnianie  wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

3)     stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

4)     rozwijanie wrażliwości moralnej, budowanie systemu wartości,

5)     kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących

      w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym 

       i technicznym,

6)     rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej,

7)     rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć,

8)     zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego,

9)     kształtowanie zachowań pro zdrowotnych i bezpiecznego postępowania.

 

§4

 

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań  do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

1)     zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz

      w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

2)     zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak

      i psychicznym,

3)     stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,

4)     w czasie wycieczek dzieciom zapewnia się opiekę co najmniej 1 osoba na 10 dzieci, a podczas spacerów 1 osoba dorosła na 15 dzieci ,

5)     realizacja wycieczek, wyjść poza teren przedszkola regulowana jest przez odrębne przepisy,

 

4. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

1)     rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzania i odbierania dziecka

      z przedszkola,

2)     rodzice powinni przyprowadzić dziecko do przedszkola i oddać pod opiekę nauczyciela przedszkola,

3)     dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców lub prawnych opiekunów – upoważnienia pozostają w dokumentacji nauczyciela grupy,

4)     rodzice lub prawni opiekunowie dzieci mają obowiązek odbierania dzieci z przedszkola najpóźniej do godziny 17.30.,

5)     pozostawienie dziecka w przedszkolu po godzinie 17.30, bez żadnej informacji od rodzica lub opiekuna prawnego skutkuje zgłoszeniem dziecka do Milicyjnej Izby Dziecka .

 

5. W przypadku dzieci, które pochodzą z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanie pomocy stałej bądź doraźnej.

 

6. Przedszkole zapewnia dzieciom pomoc psychologiczno – pedagogiczną, realizowaną we współpracy z poradnią:

     1) przedszkole udziela i organizuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno- pedagogiczną na zasadach określonych obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach.

      2) pomoc psychologiczno- pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola

 

7. W przedszkolu nie przewiduje się opieki lekarskiej: nie dokonuje się żadnych zabiegów     lekarskich i nie podaje się farmaceutyków.

 

8. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informują  rodziców

o jego stanie zdrowia, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka  z przedszkola.

 

9. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie z równoczesnym poinformowaniem

 rodziców.            

§ 5

 

1. Firmę ubezpieczeniową oraz warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, wybierają rodzice spośród ofert na  ogólnym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.

 

§ 6

 

1. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe opłacane przez gminę.

2. Zajęcia dodatkowe opłacane przez gminę ( religia, jęz.angielski, rytmika, tańce)organizowane są na wniosek rodziców, gimnastyka korekcyjna według skierowań lekarskich.

1)     skreślony.

2)     skreślony

 

3. skreślony

 

4. skreślony

 

5. Odpowiedzialność za działania organizacyjne, opiekuńcze i dydaktyczne oraz zdrowie i życie dzieci spoczywa na  firmie, która prowadzi zajęcia dodatkowe z dziećmi w ramach prowadzonej przez siebie działalności i wynajmuje na ten okres pomieszczenie  w przedszkolu .

 

 

 

Rozdział 3

 

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

§7

1. Organami przedszkola są:

1)     dyrektor,

2)     rada pedagogiczna,

3)     rada rodziców.

§8

 

1. Stanowisko dyrektora przedszkola powierza organ prowadzący, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

2. Dyrektor przedszkola jednoosobowo reprezentuje przedszkole w stosunkach zewnętrznych.

 

3. Do zadań dyrektora przedszkola należy w szczególności:

1)     kierowanie działalnością przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz,

2)     sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

3)     sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie  warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne ,

4)     realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących

5)     dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez rade pedagogiczną i radę rodziców i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe

 

 

 

      wykorzystanie oraz organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi

      przedszkola

      6)   wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom

      w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole ,

7)  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,

8)  współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli

      w organizowaniu praktyk pedagogicznych,

9) stwarzanie warunków do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych   organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkoli .

       

4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami .

 

5. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)     zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

2)     przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,

3)     występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

 

6. Dyrektor  przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców.

 

7. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym oraz organem sprawującym nadzór pedagogiczny, realizując ich zalecenia, wskazówki i uwagi.

 

8. Dyrektor przedszkola powiadamia dyrektora szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka

o spełnieniu przez niego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie.

 

9. Rozpatruje skargi, wnioski i zażalenia zgodnie z wewnętrznym regulaminem .

 

10. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący.

§ 9

 

1. W przedszkolu działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni

w przedszkolu . W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

 

4. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)     przygotowanie projektu statutu przedszkola i dokonywania zmian w statucie

2)     zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

3)     podejmowanie uchwał dotyczących innowacji i eksperymentów pedagogicznych ,

4)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

5. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)     organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

2)     projekt planu finansowego przedszkola ,

3)     wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)     propozycji dyrektora dotyczących przydzielania nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz ewentualnych, dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych.

5)     dopuszczenie do użytku w przedszkolu zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego

 

6. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolonego, w każdym semestrze , po zakończeniu rocznych zajęć wychowawczo- dydaktycznych oraz w miarę bieżących potrzeb. Mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora przedszkola organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 

7. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

8. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

 

9. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. Przy czym informacje, które dotyczą bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

 

10. Rada pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kuratorium Oświaty o przeprowadzenie badania i oceny działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego na placówce.

 

§ 10

 

1.W przedszkolu działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

2.Wybory do rady rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Rada Rodziców powinna liczyć co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców .

 

3. Rada rodziców może występować do dyrektora przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.

 

4. Do kompetencji rady rodziców należy:

1)     opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola ,

2)     opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola ,

 

5. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.

 

6. Rada rodziców uchwala regulamin swej działalności .

 

7. Zebrania rady rodziców są protokołowane.

 

8. W posiedzeniach rady rodziców uczestniczyć może, jako głos doradczy, dyrektor przedszkola lub inny przedstawiciel rady pedagogicznej.

 

9. Do udziału w posiedzeniach rady rodziców zapraszane mogą być inne osoby z głosem doradczym.

 

10. Rada rodziców na wniosek dyrektora wydaje opinię o pracy nauczyciela, ubiegającego się

o kolejny stopień awansu zawodowego.

§11

 

1. Organy przedszkola współpracują ze sobą w sposób gwarantujący każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

 

2. W celu wymiany bieżących informacji organy przedszkola spotykają się wspólnie co najmniej dwa razy do roku.

 

3. Na wniosek jednego z organów o zwołanie wspólnego zebrania dyrektor jest zobowiązany określić termin zebrania i powiadomić wszystkie organy o ustalonym terminie.

 

§ 12

 

1.Spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzyga dyrektor przedszkola poprzez:

      1) wysłuchanie każdej ze stron,

2) mediacje między organami przedszkola,

3) umożliwienie spotkania na neutralnym gruncie.

 

2.W sprawach nie rozstrzygniętych przez dyrektora strony sporu mogą zwracać się do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w zależności od  przedmiotu sporu.

 

3. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go społecznie inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora na naradzie pedagogicznej rozpoczynającej rok szkolny.

 

4. Spory pomiędzy dyrektorem a innymi organami przedszkola rozstrzyga organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny w zależności od kompetencji określonych ustawą.

 

 

ROZDZIAŁ 4

 

ORGANIZACJA  DZIAŁALNOŚCI  PRZEDSZKOLA

 

§ 13

 

1.Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.

 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 

3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

 

§ 14

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną pracy przedszkola jest oddział obejmujący dzieci

w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień i stopnia ich niepełnosprawności.

 

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób.

 

§ 15

 

 

1.Zajęcia w przedszkolu prowadzone są w oparciu o program wybrany przez nauczyciela i dopuszczony do użytku przez dyrektora po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

 

2. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego.

 

3. skreślony

 

4. skreślony

 

5. Dyrektor przedszkola podaje do publicznej wiadomości zestaw programów wychowania przedszkolnego, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

 

6.skreślony

 

7. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 

8. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1)     dla dzieci w wieku 3 – 4 lat   - około 15 minut,

2)     dla dzieci w wieku 5 – 6 lat   - około 30 minut.

 

§ 16

 

1. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć, w którym udokumentowany jest przebieg pracy wychowawczo- dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym. Do dziennika wpisuje się alfabetyczny wykaz wychowanków, daty i miejsca urodzenia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania oraz odnotowuje frekwencję dzieci na zajęciach.

Fakt prowadzenia zajęć potwierdza się własnoręcznym podpisem.

 

2. Dokumentacja przebiegu nauczania może być udostępniona:

 

1)     przedstawicielom  organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny,

2)     rodzicom  (prawnym opiekunom) wychowanków na ich życzenie w części dotyczącej informacji o dziecku,

3)     pracownikom  naukowym i studentom, za zgodą dyrektora w zakresie dotyczącym

prowadzonych  badań na terenie przedszkola w obecności dyrektora przedszkola lub

osoby przez niego wskazanej.

§ 17

 

1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel ustala dla oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz oczekiwań rodziców.

 

§ 18

 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez

organ prowadzący przedszkole.

 

2. Przedszkole pracuje w godzinach od 6:30 do 17:30 w dni robocze ujęte od poniedziałku do piątku.

 

3. Termin przerwy w pracy przedszkola ustalany jest przez organ prowadzący każdego roku i zostaje podany do 30 marca. Dyrektor przedszkola  podaje do wiadomości rodziców adresy przedszkoli dyżurujących w okresie wakacji.

 

4. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola, zatwierdzony przez organ prowadzący.

 

§ 19

 

1. Zasady odpłatności za przedszkole określa organ prowadzący.

 

2. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor i intendent  w porozumieniu z Rada Pedagogiczną przedszkola.

§ 20

 

1. Dzieci uczęszczające do przedszkola mogą korzystać z jednego, dwóch lub trzech posiłków.

 

2. Dzieci nie korzystające z wyżywienia w przedszkolu spożywają posiłek przyniesiony z domu. Przedszkole umożliwia przygotowanie napoju.

                                                                              § 21

 

1. Pracownicy przedszkola mogą korzystać z wyżywienia ponosząc opłaty wg zasad ustalonych przez organ prowadzący.

 

 

ROZDZIAŁ 5

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

§ 22

 

1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

 

2. Zasady zatrudniania nauczyciela i innych pracowników określają odrębne przepisy.

 

§ 23

 

1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli

 w zależności od czasu pracy oddziału, uwzględniając w miarę możliwości propozycje rodziców.

 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel opiekował się oddziałem przez cały czas uczęszczania dziecka do przedszkola.

 

§ 24

 

1. Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu spełniają wymagania kwalifikacyjne.

 

2. Nauczyciel korzysta w związku z pełnieniem obowiązków służbowych z prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy państwowych.

 

3. Dyrektor przedszkola oraz organ prowadzący przedszkole obowiązany jest z urzędu występować

w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

 

4. Nauczyciele prowadzą pracę wychowawczo- dydaktyczną zgodnie z przyjętym programem nauczania, odpowiadają za jakość i wyniki tej pracy.

 

5. Nauczyciele przestrzegają praw dziecka zawartych w statucie i wynikających z postanowień Konwencji Praw Dziecka.

 

6. Nauczyciel obowiązany jest:

 

1)     rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczna, wychowawczą i opiekuńcza w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

2)     wspierać każde dziecko w jego rozwoju,

3)     dążyć do pełni swojego rozwoju,

4)     kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka ,

5)     dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

6)     przeprowadzić diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej i do końca kwietnia podać rodzicom informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 

7. Zadania nauczycieli w zakresie współdziałania z rodzicami:

 

1)     nauczyciel współdziała z rodzicami ( prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania

     i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających

     w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale

     i uzyskania informacji dotyczącej dziecka, jego zachowania i rozwoju,

2)     nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie

      i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci,

3)     nauczyciel wspiera rodziców w wychowaniu i przygotowaniu dzieci do nauki w szkole.

 

8. Formy współpracy nauczycieli z rodzicami:

 

1)     zebrania ogólne , zebrania grupowe,

2)     konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem,

3)     uroczystości przedszkolne,

4)     zajęcia otwarte.

§ 25

 

 

1. Pracownicy administracyjno – obsługowi współuczestniczą w procesie wychowawczo-opiekuńczym m.in. poprzez:

1)     współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa,

a)      usuwanie i zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci.

 

2. Do obowiązków pracowników obsługi i kuchni  przedszkola należy  :

1)     dbanie o czystość i higienę pomieszczeń oraz otoczenia przedszkola,

2)     przestrzeganie przepisów BHP i P/POŻ, 

3)     odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy,

4)     przestrzeganie dyscypliny pracy,

5)     dbanie o zabezpieczenie budynku przed kradzieżą,

6)     przestrzeganie tajemnicy służbowej.

7)     planowanie i organizowanie zdrowego żywienia w przedszkolu zgodnie z normami,

8)     organizowanie , zabezpieczanie i gospodarowanie środkami czystości.

9)     służenie pomocą dzieciom i nauczycielom w czasie pobytu dzieci w przedszkolu.

 

3. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.

 

4. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

 

5. Pracownicy zobowiązani są do wykonania innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji placówki.

 

§  26

 

1. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

 

 

ROZDZIAŁ 6

 

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

 

§  27

 

1. Przedszkole zapewnia dzieciom właściwie zorganizowany proces wychowawczo-  dydaktyczny.

 

2. Dziecko ma prawo do:

      1)   warunków  zapewniających bezpieczny pobyt w przedszkolu,

1)     wyboru formy odpoczynku i zabawy,

2)     swobodnego wyrażania własnych sądów i opinii,

3)     własnego tempa rozwoju,

4)     kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi,

5)     otrzymywania pomocy dorosłych,

6)     zdrowego żywienia,

7)     aktywnego kształtowania własnej osobowości.

 

3. Do obowiązków dziecka należy:

1)     uczenie się i przestrzeganie reguł współżycia w grupie,

2)     przestrzeganie zasad higieny osobistej,

3)     wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych w miarę swoich możliwości.

 

4. Procedura postępowania w przypadku naruszenia praw dziecka:

1)     w przypadku naruszenia praw dziecka rodzice lub prawni opiekunowie mają prawo zgłoszenia do dyrektora przedszkola sytuacji naruszającej prawa dziecka, w terminie najpóźniej do 7 dni od zaistniałej sytuacji,

2)     zasadność skargi dotyczącej naruszenia praw dziecka z uwzględnieniem w szczególności praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka, rozpatruje dyrektor przedszkola,

3)     w przypadku braku akceptacji dyrektora, rodzic lub prawny opiekun dziecka ma prawo odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

§28

 

1.Dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu z listy dzieci uczęszczających do przedszkola,

w następujących przypadkach:

1)     systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole,

2)     długotrwałej nieobecności dziecka i nie zgłaszanie tego faktu.    

 

 

 

ROZDZIAŁ 7

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI DZIECI

DO PRZEDSZKOLA

 

§ 29

 

1.  Dziecko, które osiągnęło wiek 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie

przedszkolne.

1)     obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym,

      w którym dziecko kończy 5 lat.

2)     rodzice (opiekunowie) dziecka, które podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, są zobowiązani dopełnić formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

3)     kontrolowanie tego obowiązku należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie  której mieszka dziecko.

4)     dyrektor przedszkola, w którym dziecko spełnia obowiązek rocznego przygotowania, jest zobowiązany powiadomić dyrektora przyszłej szkoły dziecka o spełnianiu przez dziecko obowiązku przygotowania przedszkolnego.

 

§ 30

 

1. Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci:

1)     przedszkole jest placówką publiczną prowadzącą rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności

 

2.Zapisy do przedszkola przyjmuje dyrektor przedszkola.

1)  zapisy do przedszkola prowadzi się w terminie ustalonym przez organ prowadzący na dany  rok szkolny.

2)     podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” oraz „Umowa cywilno – prawna’’ podpisana pomiędzy rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka a dyrektorem przedszkola.

 

3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci rodziców zamieszkałych w Krakowie, dzieci rodziców zamieszkałych na terenie innych gmin na zasadach określonych uchwałą RMK ..

 

§ 31

 

1. Dyrektor przedszkola powołuje komisję rekrutacyjną, która prowadzi rekrutacje do przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

2.  Komisja rekrutacyjna prowadzi stosowną dokumentację swej działalności.

 

 

§ 32

1. Przy rekrutacji mają zastosowanie kryteria rekrutacyjne dla samorządowych przedszkoli zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie

 

        

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 8

 

GOSPODARKA FINANSOWA

 

§ 33

 

1. Dyrektor przedszkola odpowiada za opracowanie rocznych planów finansowych przedszkola i ich zatwierdzenie w terminie poprzedzającym okres ich obowiązywania.

 

2. W razie zastrzeżenia sobie, na mocy odrębnych przepisów, przez organ prowadzący przedszkole, prawa zatwierdzania rocznych planów finansowych przedszkola przez organy wykonawcze organu prowadzącego przedszkole, dyrektor odpowiada za terminowe przedłożenie projektu rocznego planu finansowego tym organom do zatwierdzenia.

 

3. Przedszkole korzystające z obsługi świadczonej na mocy odrębnych przepisów przez jednostki obsługi ekonomiczno przedszkola, jednostki te mogą udzielać pomocy dyrektorowi przedszkola

w opracowaniu projektu rocznego planu finansowego. Za sporządzenie planu lub projektu planu,

o którym mowa w ust. 2 wyłączną odpowiedzialność przed organem prowadzącym ponosi dyrektor przedszkola.

 

4. Zasady przewidziane w ust. 1 do 3 stosuje się odpowiednio do wprowadzania zmian w rocznym planie finansowym przedszkola.

 

5. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej przez przedszkole wyłączną odpowiedzialność ponosi dyrektor przedszkola.

 

6. Obsługa finansowa przedszkola dokonywana jest przez Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków .

 

7. W ramach odpowiedzialności za gospodarkę finansową przedszkola, dyrektor przedszkola odpowiada w szczególności za:

 

1)      zgodne z przepisami rocznego planu finansowego gospodarowanie środkami finansowymi przedszkola,

2)     dokonywanie wydatków w ramach podziałek klasyfikacyjnych obowiązującego planu finansowego i w kwotach nie przekraczających wysokości w nich przewidzianych,

3)     terminowe rozliczenie za pomocą stosownych dokumentów z organem prowadzącym przedszkole ze środków otrzymanych z budżetu tego organu,

4)     stosowanie procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych przy zakupie towarów i usług ze środków budżetowych otrzymanych od organu prowadzącego przedszkole, objętych rocznym planem finansowym przedszkola,

5)     dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie powierzonym mu     w zarząd mieniem przedszkola,

6)     w zakresie gospodarki finansowej placówki dyrektor przedszkola podlega nadzorowi organu prowadzącego przedszkole, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.

 

8. W przypadku likwidacji placówki, dokumentacje przedszkola przekazuje się organowi prowadzącemu, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

 

9. Przedszkole może wynajmować pomieszczenia na cele nie wpływające bezpośrednio na jakość pracy przedszkola i wychowanie dzieci, zgodnie z zasadami etyki.

 

ROZDZIAŁ IX

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 34

 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkola, tj. nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 

2. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 

3. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§35

 

1.Rada pedagogiczna uchwałą z dnia 27.01 .2015r zatwierdziła ujednolicony tekst statutu po wprowadzonych zmianach.

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć przedszkola                                                               Podpis dyrektora